Ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος ο Κανονισμός Χρηματοδότησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 2011-2013

Το σχέδιο Έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής με 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2013, παρουσίασε σήμερα στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ο ευρωβουλευτής ΝΔ και εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.

Σκοπός του πρώτου χρηματοδοτικού κανονισμού για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική είναι η συνέχιση, ο εμπλουτισμός και η ενδυνάμωση των σχετικών προπαρασκευαστικών δράσεων και πιλοτικών σχεδίων και έχει ως κύρια επιδίωξη την προώθηση και ενίσχυση του συντονισμού και της συνέργειας των επιμέρους πολιτικών που αφορούν στη θάλασσα.

Παρουσιάζοντας το σχέδιο της Έκθεσης στα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Κουμουτσάκος, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

"Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική είναι μια νέα και δυναμική πολιτική της ΕΕ, η οποία βασίζεται στην αντίληψη ότι μια αποτελεσματική πολιτική για τις θάλασσες, τους ωκεανούς, τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, δεν μπορεί παρά να ακολουθεί μια συνολική, σφαιρική και επομένως διατομεακή προσέγγιση. Το ποσό των 50 εκατ. ευρώ που προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα μετριοπαθές ποσό για τα δεδομένα της χρηματοδότησης κοινοτικών πολιτικών. Παρόλα αυτά, η δυσχερής οικονομική συγκυρία και οι εξ αυτής δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν τη λογική λευκών επιταγών ή άστοχη χρηματοδότηση δράσεων.

Με γνώμονα λοιπόν τη μεγιστοποίηση της προστιθέμενης ευρωπαϊκής αξίας των χρημάτων αυτών, αποφασίσαμε:

•Να εξειδικεύσουμε με τρόπο αναλυτικό αλλά και επαρκώς ευέλικτο τους γενικούς και τους επιχειρησιακούς στόχους του προγράμματος χρηματοδότησης, όπως είναι η αύξηση της απασχόλησης και η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, της καινοτομίας στους θαλάσσιους τομείς και στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.

•Να αυξήσουμε το βαθμό ελέγχου της εφαρμογής του προγράμματος με εκθέσεις προόδου και αξιολόγησης σε τακτά διαστήματα αλλά και με την εισαγωγή της διαδικασίας των πράξεων εξουσιοδότησης.

•Να δώσουμε σαφή προτεραιότητα στα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τα κράτη-μέλη. Αυτό γίνεται χωρίς να υποβαθμίζεται η σκοπιμότητα της συνεργασίας με τρίτα κράτη στη βάση όμως του σεβασμού του κοινοτικού κεκτημένου.

•Στο πλαίσιο αυτό, ειδικό βάρος έχει η στέρεη νομική βάση για κάθε διεθνή συνεργασία στη θάλασσα που παρέχει η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και οι σχετικές με αυτήν διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις.

•Να προσθέσουμε ειδική αναφορά στην συμπερίληψη των νησιωτικών περιοχών στις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΟΘΠ".