Προσέλκυση, παραμονή και εκπαίδευση ναυτικών

Η συμβολή της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι γνωστή και σημαντική. Η ανταγωνιστικότητα όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ναυτιλία εμπεριέχει πολλές προκλήσεις. Μια από αυτές - ίσως η μεγαλύτερη - είναι η πρόκληση της προσέλκυσης του απαραίτητου και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού στο ναυτικό επάγγελμα.

Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας χρειάζεται συγκροτημένη πολιτική για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα και παραμονή σε αυτό. Η ποιοτική ναυτιλία δεν είναι μόνο στόχος, αλλά και προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Η αυξανόμενη όμως έλλειψη ευρωπαίων ναυτικών καθώς και η μείωση της ναυτιλιακής τεχνογνωσίας, συνιστούν πραγματική απειλή για το ναυτιλιακό κλάδο και τα ναυτικά επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάται το Συμβούλιο:

-Το ζήτημα της προσέλκυσης, παραμονής, εκπαίδευσης και βελτίωσης της ποιότητας της διαβίωσης των ναυτικών έχει απασχολήσει την Προεδρία;

-Πιστεύει ότι είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να προωθήσει περαιτέρω, εντάσσοντάς το στο πρόγραμμα εργασιών του;