Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ανασφάλιστη εργασία

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για το 3ο τρίμηνο του 2010, το 25% του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα απασχολείται χωρίς κοινωνική ασφάλιση, ενώ ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζουν το ποσοστό της μερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής εργασίας, αλλά και οι μετατροπές συμβάσεων από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Η πλειονότητα των αδήλωτων εργαζομένων προέρχεται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, εποχικοί εργαζόμενοι και μετανάστες, οι οποίοι φαίνεται να έχουν αδυναμία διαπραγμάτευσης ακόμη και των ελάχιστων προβλεπόμενων όρων (μισθό, ασφάλιση, ασφαλείς συνθήκες) εργασίας. Η αδήλωτη εργασία και η ευελιξία χωρίς ανάλογη ασφάλεια δείχνουν να αυξάνονται, μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον ανεργίας και εργασιακής αβεβαιότητας λόγω της οικονομικής ύφεσης, επιφέροντας ραγδαίες δυσμενείς επιπτώσεις στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και στην υγιώς ανταγωνιστική λειτουργία της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η Επιτροπή:

-Προτίθεται να δώσει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη, προκειμένου αυτά να αντιμετωπίσουν επαρκώς την παγίωση των υψηλών ποσοστών αδήλωτης εργασίας στις ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες;

-Πώς τοποθετείται σχετικά με την ύπαρξη ή μη ενός σταθερού πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων και ενός ισχυρού οργάνου επίλυσης συλλογικών διαφορών στα κράτη-μέλη, με δεδομένη τη συνεχιζόμενη απορρύθμιση των εθνικών αγορών εργασίας και την αδυναμία των εργαζομένων να διασφαλίζουν από μόνοι τους έστω και τους κατώτατους προβλεπόμενους όρους εργασίας;