Καθεστώς ασφάλισης ελληνικών βαρέων οχημάτων που εκτελούν διευρωπαϊκές και διεθνείς μεταφορές

Φορτηγό διεθνών μεταφορών

Σύμφωνα με καταγγελία της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών, το ελάχιστο προβλεπόμενο στην Ελλάδα αντίτιμο ασφάλισης βαρέων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές είναι κατά πολύ υψηλότερο τόσο από εκείνο που καταβάλλουν συνάδελφοί τους από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όσο και από εκείνο που καταβάλλεται από έλληνες συναδέλφους τους για τις εγχώριες μεταφορές.
Η κατάσταση αυτή αποδίδεται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδος και στην ύπαρξη ελαχίστου αριθμού εταιριών που παρέχουν τη συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη, με αποτέλεσμα οι έλληνες αυτοκινητιστές να μην έχουν δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, τα ελληνικά βαρέα οχήματα διατηρούν ένα ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό οδικών ατυχημάτων σε σχέση με αυτό άλλων κρατών μελών.
Ενόψει των ανωτέρω, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
-Είναι σε γνώση της οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά ασφαλιστικών καλύψεων για τα ελληνικά βαρέα οχήματα που εκτελούν διευρωπαϊκά και διεθνή δρομολόγια;
-Εκτιμά ότι το εξαιρετικά υψηλό κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης στην Ελλάδα δύναται να είναι προϊόν πρακτικών που παραβιάζουν τους κανόνες του δικαίου περί ανταγωνισμού;
-Θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κατάσταση καθιστά δυσμενέστερη τη θέση των ελλήνων αυτοκινητιστών σε σύγκριση με συναδέλφους τους άλλων κρατών μελών;
-Κρίνει σκόπιμη την παρέμβασή της προκειμένου να εξορθολογισθεί το ύψος των ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι αυτοκινητιστές βαρέων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, δεδομένου ότι υφίστανται τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών (250 ευρώ στη Βουλγαρία, 500 ευρώ στην Ισπανία, 650 ευρώ στη Ρουμανία, 2.000 ευρώ στη Γερμανία, 4.500 ευρώ στην Ελλάδα);