Χρόνος εργασίας των εργαζομένων στις διεθνείς οδικές μεταφορές και οδική ασφάλεια στην Ελλάδα

Ο χρόνος οδήγησης για τους εκτελούντες κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, ανεξαρτήτως της φύσης της σύμβασης εργασίας - μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, ρυθμίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006. Ο εν λόγω κανονισμός αφορά αποκλειστικά στο χρόνο οδήγησης και όχι στις λοιπές εργασίες όπως φόρτωση - εκφόρτωση, συνδρομή των επιβατών, καθαρισμό και τεχνική συντήρηση, εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του οχήματος και διοικητικές διατυπώσεις.
Στο σύνολό του χρόνος εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, μισθωτών και από το Μάρτιο του 2009 και αυτοαπασχολούμενων, ρυθμίζεται από την οδηγία 2002/15/ΕΚ, η οποία θεσπίστηκε από την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η υγεία και ασφάλεια των οδηγών αλλά και η οδική ασφάλεια εν γένει έναντι των κινδύνων της υπερκόπωσης. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
-Έχει ενσωματωθεί η οδηγία 2002/15/ΕΚ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη μέλη, δεδομένης και της πρόσφατης απόφασης να εφαρμοστεί η οδηγία χωρίς τροποποιήσεις και, πιο συγκεκριμένα, να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της και στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς;
-Σε τι επίπεδο βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη αναφορικά με τη συχνότητα των ελέγχων, την οργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και τα ποσοστά οδικών ατυχημάτων που οφείλονται σε παραβάσεις της εν λόγω οδηγίας;
-Έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη αναφορικά με την καταπολέμηση του φαινομένου των ψευδοαυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, κατηγορία που παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη στο συγκεκριμένο κλάδο;