Ερώτηση στην Ε. Επιτροπή για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος μέσω της παροχής ταξιδιωτικών εγγράφων

Eν όψει των εκλογών στις 17 Ιουνίου στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν διάφορες προτάσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά κρίσιμων στη χώρα αυτή ζητημάτων που άπτονται της μεταναστευτικής πολιτικής.

Μεταξύ άλλων, υποστηρίχθηκε η «σταδιακή παραχώρηση ταξιδιωτικών εγγράφων για το μεγάλο όγκο των μεταναστών που επιθυμούν να αποχωρήσουν από το ελληνικό έδαφος».

Η συγκεκριμένη πρόταση μάλιστα εξειδικεύθηκε ως εξής: «η μόνη ρεαλιστική και ανθρωπιστική λύση είναι να επιτραπεί (στους μετανάστες) να συνεχίσουν το ταξίδι τους όσοι το επιθυμούν».

-Πιστεύει η Επιτροπή ότι τυχόν εφαρμογή των ανωτέρω προτάσεων θα ήταν σύννομη με το κεκτημένο του Σένγκεν και το νομοθετικό πλαίσιο που το περιβάλλει, όπως για παράδειγμα με την Απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (L 328 της 05/12/2002);

-Μπορεί να εφαρμόσει τέτοιες πολιτικές ένα κράτος μέλος της Συμφωνίας Σένγκεν; Αν ναι, θα υπήρχαν επιπτώσεις και ποιές;

Δείτε την απάντηση εδώ.