Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων στην Ελλάδα

Ειδικοί κάδοι νοσοκομειακών αποβλήτων

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που έλαβε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ελληνικού Κοινοβουλίου (31.8.2011) διαπιστώθηκε ότι από τους 15 000 τόνους μολυσματικών αποβλήτων που παράγονται ετησίως στα νοσοκομεία της χώρας, μόνο 3 000-4 000 τόνοι εναποτίθενται στη μοναδική αδειοδοτημένη μονάδα ενώ η υπολειπόμενη ποσότητα αναμειγνύεται με οικιακά απορρίμματα και καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Αναφέρεται επίσης ότι ενώ κάθε νοσοκομειακή μονάδα υποχρεούται να έχει κατάλληλο σύστημα συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, το 40 % των νοσοκομείων διαθέτουν κλιβάνους αποτέφρωσης οι οποίοι είτε είναι παλιοί είτε εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

-Mπορεί να επιβεβαιώσει τα προαναφερθέντα στοιχεία σύμφωνα με την πληροφόρηση που διαθέτει και, αν ναι, τι κινδύνους συνεπάγoνται για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον;

-Ποια εργαλεία διαθέτει για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής από τα κράτη μέλη της οδηγίας πλαίσιο (οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) για τα απόβλητα;

-Παρακολουθεί τη διαδικασία κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΕΣΔΑ) και Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)) στη χώρα;

-Διαθέτει στοιχεία σχετικά με τον όγκο των νοσοκομειακών αποβλήτων που δεν εναποτίθενται καταλλήλως στα κράτη μέλη; Προβλέπεται η δυνατότητα αξιοποίησης κοινοτικών πόρων από τα κράτη μέλη προκειμένου να εκσυγχρονιστούν μονάδες αποτέφρωσης μολυσματικών αποβλήτων εντός των νοσοκομείων καθώς και δημιουργίας μονάδων διαχείρισης τοξικών αποβλήτων;

Δείτε την απάντηση εδώ.