Υπερβολική χρήση γεωργικών λιπασμάτων σε ελληνικά εδάφη

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τα ελληνικά καλλιεργήσιμα εδάφη είναι υπερκορεσμένα από φώσφορο και κάλιο κατά 85% και 50% αντίστοιχα, εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης γεωργικών λιπασμάτων. Τέσσερα εργοστάσια λιπασμάτων στην Ελλάδα προσέφεραν λιπάσματα χωρίς όμως να υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές της νιτρορρύπανσης στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα απειλώντας την υγεία των καταναλωτών και των κατοίκων των περιοχών.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

-Δύναται να επιβεβαιώσει τα πορίσματα της εν λόγω έρευνας; Διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα νιτρικών ενώσεων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της Ελλάδος; Υπάρχουν ενδείξεις για πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία;

-Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης επιβλαβών για την υγεία και το έδαφος επιπτώσεων από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων, δύναται να μας ενημερώσει για την ύπαρξη βελτίστων πρακτικών;

-Δεδομένου ότι ο αριθμός των ατόμων που στρέφεται στη γεωργική δραστηριότητα συνεπεία της ανεργίας και της οικονομικής ύφεσης παρουσιάζει αυξητική τάση, σκοπεύει να αναλάβει δράση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων αγροτών σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις της χρήσης λιπασμάτων;

Δείτε την απάντηση εδώ