Άμεση στήριξη του ελληνικού τουρισμού ζητά ο Γ. Κουμουτσάκος

Στο πλαίσιο των πολιτικών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» συμπεριλαμβάνονται και πολιτικές για την υποστήριξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι με την Συνθήκης της Λισαβονας εξασφαλίστηκε και η νομική βάση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού τουρισμού.

Οι εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την αδικαιολόγητη δυσφήμηση της χώρας ως προορισμού, συνέβαλε στη συνεχή μείωση της ζήτησης, στην ακύρωση προγραμματισμένων κρατήσεων, στη μείωση των πληροτήτων και στην πτώση των εσόδων σε ποσοστά από 40% έως και 55%, με αποτέλεσμα την αδυναμία των τουριστικών μονάδων να ανταποκριθούν σε λειτουργικά έξοδα και πάγιες υποχρεώσεις. Ήδη, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Μάιο χάθηκαν οι πρώτες 900.000 κρατήσεις λόγω της οικονομικής ύφεσης και της πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί στη χώρα, γεγονός που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους δείκτες και τα θεμελιώδη μεγέθη για το 2013 επιβραδύνοντας ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Δεδομένου ότι ο επικεφαλής της Task Force στην Ελλάδα έχει επανειλημμένως τονίσει ότι η ανάπτυξη είναι το κλειδί για την ανάκαμψη της οικονομίας και ότι αναμφισβήτητα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα ο τουρισμός αποτελεί "ατμομηχανή ανάπτυξης", ερωτάται η Επιτροπή:

-Θεωρεί ότι η περαιτέρω στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα θα είχε θετικά αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας;

-Πώς προτίθεται να βοηθήσει την Ελλάδα να υποστηρίξει τον τουρισμό της;

 Δείτε την απάντηση εδώ.