Ερώτηση προς την Ε. Επιτροπή σχετικά με την ανάγκη ενημέρωσης των χωρών Συνοχής για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση κοινοτικών πόρων για έργα υποδομών και υψηλής τεχνολογίας στις Mεταφορές

DSC00332

Νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών-Ανάγκη ενημέρωσης προς τις χώρες Συνοχής για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση κοινοτικών πόρων για έργα υποδομών και υψηλής τεχνολογίας στον τομέα των Mεταφορών

Η νέα πολιτική των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, σε συνδυασμό με το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο «Συνδέοντας την Ευρώπη», αποτελούν ένα από τα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα της Ε. Ένωσης που στόχο έχουν την απρόσκοπτη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς με τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ενιαίου, λειτουργικού και αποτελεσματικού ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών. H συμβολή των ΔΕΔ-M στην οικονομική ανάκαμψη, βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και στην κοινωνική και γεωγραφική συνοχή, είναι θεμελιώδους σημασίας.

Η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» προβλέπει επενδύσεις 26 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2014-2020 για τη χρηματοδότηση μελετών και κατασκευής έργων που βρίσκονται σε άξονες του ΔΔM, την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών υποδομών μεταφορών, την κατασκευή των ελλειπόντων κρίκων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης. Τούτο περιλαμβάνει 10 δισεκατ. ευρώ του Ταμείου Συνοχής που προορίζονται για έργα στον τομέα των μεταφορών στις χώρες Συνοχής. Η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών κατά το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση έργων.

Mε δεδομένη τη σημασία που έχει η σωστή απορρόφηση των προβλεπόμενων κοινοτικών πόρων από τις χώρες Συνοχής για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, ερωτάται η Ε. Επιτροπή:

-Ποιές δράσεις αναμένεται να αναλάβει η Ε. Επιτροπή για την πληρέστερη και όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία των χωρών Συνοχής προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις επενδυτικές δυνατότητες από το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο "Συνδέοντας την Ευρώπη";

-Εάν στις δράσεις που έχουν ήδη προβλεφθεί, περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων και επαφών εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων της Ε. Επιτροπής με αρμόδιους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις χώρες της Συνοχής;

-Εάν ναι, τότε ποιό αναμένεται να είναι το χρονοδιάγραμμα των εν λόγω ενημερωτικών επισκέψεων;