Πρωτοβουλία Γ. Κουμουτσάκου - Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων της Περιφέρειας Αττικής υπέρ των ατόμων με αναπηρία

perifereia

Περιφέρεια Αττικής

Ενόψει της 3ης Δεκεμβρίου, Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, ο επικεφαλής του συνδυασμού «180ο - Η Αττική Αλλάζει Πρόσωπο» κ. Γιώργος Κουμουτσάκος εισηγήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την – εκτός ημερησίας διάταξης- διεξαγωγή συζήτησης και την υιοθέτηση Ψηφίσματος σχετικά με την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων υπέρ των ατόμων με αναπηρία.

Στην πρόταση Ψηφίσματος που υπέβαλε ο κ. Κουμουτσάκος επισημαίνονται το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο, και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό για την Πολιτεία και ειδικότερα την Περιφέρεια. Επιπλέον, υπογραμμίζονται στη συνέχεια η υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι στρατηγικοί στόχοι.

Επί τη βάσει αυτού του Αιτιολογικού, το Περιφερειακό Συμβούλιο:
«Δεσμεύεται να συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Προτρέπει τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής να προβούν τουλάχιστον σε μείωση, και ει δυνατόν – κατά το παράδειγμα του Δήμου Γλυφάδας - σε απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στις Πολύτεκνες Οικογένειες και στα άτομα με Αναπηρία.

Δεσμεύεται να διασφαλίσει την οριζόντια ενσωμάτωση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και δράσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Υπογραμμίζει την ανάγκη αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας προγραμματικής περιόδου στην εξυπηρέτηση δράσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση των εμποδίων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και συμβάλλουν στην πλήρη και ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Τονίζει την ανάγκη διαβούλευσης και ενεργού συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία στην Επιτροπή παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος).

Επισημαίνει την ανάγκη άρσης των εμποδίων και διασφάλισης προσβασιμότητας σε υποδομές, εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους και στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Περιφέρεια Αττικής προς τους πολίτες.

Στηρίζει δράσεις για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα αναπηρίας και τη βελτίωση των γνώσεων των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο άσκησής τους.

Υπογραμμίζει, τέλος, την ανάγκη συλλογής στατιστικών στοιχείων, καταγραφής των εμποδίων, ανάπτυξης δεικτών σχετικών με την αναπηρία και παρακολούθησης της προόδου καταπολέμησης των εμποδίων σε επίπεδο Περιφέρειας».

Ο κ. Κουμουτσάκος στην παρέμβασή του κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τόνισε ότι ο συνδυασμός του, πέραν της υποβληθείσας πρότασης, θα επανέλθει με περαιτέρω προτάσεις, οι οποίες θα κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις που εμπεριέχονται στο Ψήφισμα και τις συμβατικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.