Πολιτικά και ηθικά απαράδεκτη η στάση της κ. Δούρου για ένα κοινωνικά ευαίσθητο θέμα

perif1

Αισθήματα θλίψης προκάλεσε η απαράδεκτη στάση της Περιφερειάρχου Αττικής κ. Δούρου και της πλειοψηφίας της κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και μάλιστα για θέμα ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας.

Η κ. Δούρου αρνήθηκε τη διεξαγωγή – εκτός ημερησίας διατάξεως- συζήτησης για τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία είχε ζητήσει ο συνδυασμός του κ. Κουμουτσάκου «180ο - Η Αττική Αλλάζει Πρόσωπο», ενόψει της σημερινής Παγκόσμιας και Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. Για την άρνηση αυτή η κ. Δούρου χρησιμοποίησε προσχηματικές διαδικαστικές και γραφειοκρατικές δικαιολογίες, με σκοπό να καλύψει την έλλειψη οιασδήποτε σχετικής πρωτοβουλίας εκ μέρους της.

Πέραν όμως των απαράδεκτων αυτών χειρισμών, η κ. Δούρου, εγκλωβισμένη σε στενές κομματικές σκοπιμότητες και αρτιοσκληρωτικές ιδεοληψίες, τορπίλισε την ομόφωνη υιοθέτηση σχετικού Ψηφίσματος, στη βάση ακομμάτιστου, ολοκληρωμένου κειμένου – με συγκεκριμένες προτάσεις- που είχε προηγουμένως καταθέσει ο κ. Κουμουτσάκος. Το κείμενο αυτό παρατίθεται στη συνέχεια.
Ως απόδειξη της πρόθεσης ακραίας κομματικοποίησης ενός κοινωνικού ζητήματος από την κ. Δούρου, υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η κυρία Περιφερειάρχης δε δέχθηκε κείμενο Ψηφίσματος που είχε εν τω μεταξύ διαμορφωθεί από ad hoc Ομάδα Εργασίας, και επί του οποίου είχε μάλιστα επιτευχθεί ομοφωνία.
Η πολιτικά και ηθικά απαράδεκτη αυτή στάση της κ. Δούρου ήρθε να επιβεβαιώσει, με τον πιο σαφή τρόπο, τη δήλωση που είχε κάνει κατά την ανάληψη των καθηκόντων της, τονίζοντας συγκεκριμένα: «Προσωπικά δεν είμαι υπέρ των συναινέσεων» .

Κατόπιν αυτής της συμπεριφοράς και της ανενδοίαστης κομματικοποίησης του θέματος, ο κ. Κουμουτσάκος απέσυρε την πρόταση Ψηφίσματος, που είχε υποβάλει. Έτσι, η Περιφέρεια Αττικής, με αποκλειστική ευθύνη της κ. Δούρου, έχασε την ευκαιρία υιοθέτησης ομόφωνης απόφασης υπέρ των Ατόμων με Αναπηρία.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ - ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ 3Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κυρώθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων με τον ν.4074/2012.

Η Εθνική Συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) επισημαίνει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ συμβολίζει την οριστική μετάβαση της διεθνούς κοινότητας από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και συνιστά την οριστική αποδοχή και υιοθέτηση της δικαιωματικής προσέγγισης στην αναπηρία.

Η ΕΕ, η οποία έχει υπογράψει αυτήν τη Σύμβαση, έχει υιοθετήσει την «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020:
Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια». Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, και στις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών και Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Ο Κανονισμός ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), καθώς και οι επιμέρους Κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Ταμείων, περιλαμβάνουν την υποχρέωση οριζόντιας εφαρμογής των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο όλων των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων, είτε απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, είτε αφορούν σε στοχευμένες παρεμβάσεις. Επιπλέον, ενδυναμώνεται η σημασία της εταιρικής σχέσης με κοινωνικούς εταίρους, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς, που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Σύμφωνα με τη Γενική εκ των Προτέρων Αιρεσιμότητα 3 «Αναπηρία», είναι αναγκαία η εκπαίδευση του προσωπικού των αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση και τον έλεγχο των ΕΔΕΤ ως προς την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ.

Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα και στρατηγικοί στόχοι

Υπογραμμίζεται ότι τα άτομα με αναπηρία, συγκρινόμενα με τον γενικό πληθυσμό, εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό φτώχειας και ανεργίας, υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, κατάσταση η οποία επιδεινώνεται σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης και υψηλής ανεργίας.

Καθίσταται, συνεπώς, ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών.

Τονίζεται ότι στον Δήμο Γλυφάδας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της νέας Δημοτικής αρχής, αποφασίστηκε η «Aπαλλαγή Δημοτικών Τελών (ΔΤ, ΔΦ) και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στις Πολύτεκνες Οικογένειες και στα άτομα με Αναπηρία», ώστε να καταστεί ουσιαστική η οικονομική τους ανακούφιση και να ενισχυθεί ο κοινωνικός ρόλος του Δήμου υπέρ των ομάδων αυτών.

Η προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και της δια βίου μάθησης για μαθητές και σπουδαστές με αναπηρία είναι καίριας σημασίας. Στόχος είναι πρωτίστως η ενσωμάτωση, με τον κατάλληλο τρόπο, των ατόμων με αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, και εφόσον είναι αναγκαίο η παροχή ειδικής στήριξης. Παράλληλα, αναγκαία είναι η προώθηση ενεργητικών μέτρων πολιτικής για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.

Βασική, επίσης, προτεραιότητα είναι η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και η παροχή ειδικών υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών αποκατάστασης.

Η πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία προϋποθέτει και την ενίσχυση της συμμετοχής τους στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καθώς και τη δημιουργία προσβάσιμων προορισμών τουριστικού ενδιαφέροντος («Τουρισμός για Όλους»).

Η προώθηση της αυτόνομης διακίνησης και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία (θεσμός του προσωπικού βοηθού) είναι καίριας σημασίας. Παράλληλα, απαιτείται η παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης σε οικογένειες που φροντίζουν παιδία/άτομα με αναπηρία και η Δημιουργία Δικτύου Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Υποστήριξής τους.

Επίσης, η «προσβασιμότητα», η πρόσβαση δηλαδή των ατόμων με αναπηρία, σε ισότιμη βάση, στο δομημένο περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, σε υπηρεσίες, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), επί τη βάσει της αρχής του σχεδιασμού για όλους, είναι θεμελιώδους σημασίας. Σημειώνονται σχετικά οι νέες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου (Κανονισμοί για τα δικαιώματα των επιβατών, Οδηγία 2014/24 για τις δημόσιες συμβάσεις, που προβλέπει ότι κατά την εφαρμογή της οδηγίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά την επιλογή μέσων επικοινωνίας, τεχνικών προδιαγραφών, κριτηρίων ανάθεσης και όρων εκτελέσεων των συμβάσεων), αλλά και της εθνικής νομοθεσίας (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κλπ).

Υπογραμμίζεται, τέλος, το αίτημα αναπηρικών φορέων για τη δημιουργία Κύκλου Δικαιωμάτων του Πολίτη με Αναπηρία στο Συνήγορο του Πολίτη (κατά το πρότυπο του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Κύκλου Ισότητας των Φύλων, κ.λπ.), λόγω της διακριτικής μεταχείρισης που υφίστανται σε πολλούς τομείς τα άτομα με αναπηρία.


Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεσμεύεται να συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Προτρέπει τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής να προβούν τουλάχιστον σε μείωση, και ει δυνατόν –κατά το παράδειγμα του Δήμου Γλυφάδας - σε απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στις Πολύτεκνες Οικογένειες και στα άτομα με Αναπηρία.

Δεσμεύεται να διασφαλίσει την οριζόντια ενσωμάτωση των αρχών της μη
διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και δράσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Υπογραμμίζει την ανάγκη αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας προγραμματικής περιόδου στην εξυπηρέτηση δράσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση των εμποδίων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και συμβάλλουν στην πλήρη και ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Τονίζει την ανάγκη διαβούλευσης και ενεργού συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία στην Επιτροπή παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος).

Επισημαίνει την ανάγκη άρσης των εμποδίων και διασφάλισης προσβασιμότητας σε υποδομές, εγκαταστάσεις, δημόσιους χώρους και στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Περιφέρεια Αττικής προς τους πολίτες.

Στηρίζει δράσεις για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα αναπηρίας και τη βελτίωση των γνώσεων των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο άσκησής τους.

Υπογραμμίζει, τέλος, την ανάγκη συλλογής στατιστικών στοιχείων, καταγραφής των εμποδίων, ανάπτυξης δεικτών σχετικών με την αναπηρία και παρακολούθησης της προόδου καταπολέμησης των εμποδίων σε επίπεδο Περιφέρειας.